Polityka Prywatności

                                                                                POLITYKA PRYWATNOŚCI
                                                                             POZNAŃSCY RZEMIEŚLNICY
                                                                                     Poznań, 22.09.2023

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Fundacja Made in Art z siedzibą przy ul. Bonin 26/33, 60–854 Poznań, KRS nr 0000329905, email: fundacjamadeinart@gmail.com.

2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

                                                                                 Klauzula informacyjna:

                                                                                                 1.
Przetwarzamy między innymi następujące dane osobowe:
• współpracowników oraz odbiorców usług i uczestników wydarzeń organizowanych lub prowadzonych przez Fundację Made in Art, będących osobami fizycznymi;
• w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi – dane osób uprawnionych do reprezentacji, osób kontaktowych oraz ich pracowników/współpracowników;
• dane osób, które zostały uzyskane przy okazji lub w związku ze świadczeniem usług przez Fundację Made in Art,
• dane współpracowników Fundacji Made in Art oraz podwykonawców (oraz ich pracowników/współpracowników);
• dane dostawców usług oraz ich pracowników/współpracowników i podwykonawców (oraz ich pracowników/współpracowników).

                                                                                               2.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest:
• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Fundacja Made in Art, wynikających z prawa (zwłaszcza prawa UE i prawa polskiego) [art. 6 ust. 1 lit. C RODO];
• niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, do których należy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej [art. 6 ust. 1 lit. F RODO],
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – działalności statutowej Fundacji Made in Art [art. 6 ust. 1 lit e. RODO]

                                                                                               3.
We wskazanych wyżej celach Fundacja Made in Art przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
• dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, datę urodzenia),
• dane kontaktowe (takie jak: adres, adres e-mail, numer telefonu),
• dane dotyczące działalności zawodowej/gospodarczej (w tym dane pracowników/współpracowników)
• inne niezbędne dane w celach określonych powyżej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia zadań statutowych Fundacji Made in Art.

                                                                                               4.
1. Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane.
2. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO [Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].
3. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem Standardowych klauzul umownych.
4. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem tajemnicy zawodowej jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas niezbędne usługi (np. informatyczne, księgowe, kurierskie itp.)
5. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

                                                                                               5.
1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. C RODO], podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, określonymi w przepisach prawa.
2. W przypadku przetwarzania danych w innych celach, podania danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i/lub realizację/prawidłową realizację usług dostarczanych przez Fundację Made in Art.

                                                                                               6.
1. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń oraz uzasadniony czas po ich upływie).
2. Adres naszej strony internetowej to: www.poznanscyrzemieslnicy.pl