O Projekcie

Poznańskie tradycje rzemieślnicze stanowią niezwykłą przestrzeń do budowania narracji o mieście, o jego korzeniach oraz tożsamości. Są interesującym wyrazem niematerialnego dziedzictwa. Poznańscy rzemieślnicy od początków kształtowali kulturowy krajobraz dawnego Poznania, mając wpływ na kształt kupiectwa i wzbogacając kulturalną tkankę miasta. Obecnie rzemiosło i jego twórcy stanowią o wyjątkowości Poznania.

Unikalność pracy rzemieślników nie wynika wyłącznie z fachu, jaki posiadają, czy ze zmieniających się trendów, ale również z niegasnącej pasji i zaangażowania, która charakteryzuje ich jako ludzi. Niepowtarzalność osobowości, talentu i zamiłowania do materii z którą rzemieślnicy pracują, a także zmiana przyzwyczajeń konsumenckich sprawia, że rzemiosło na przestrzeni ostatnich lat ponownie zyskuje na ważności. Staje się ono ważnym elementem codzienności, w której globalne trendy przejawiają się między innymi w szacunku do ręcznie wykonywanej pracy, korzystaniu z ekologicznych materiałów i lokalnej sieci dostawców. Postrzeganie rzemiosła zmienia się, tak jak zmienia się świat, w którym egzystujemy. I choć wprowadzane są nowe materiały, narzędzia i technologie, które modyfikują pracę rzemieślników, to widzimy, że mimo wyzwań i przeciwności rzemieślnicy manifestują swoje pasje,  i z zaangażowaniem wzbogacają współczesny Poznań.

Poznańscy rzemieślnicy to różnorodne środowisko. Nierzadko to reprezentanci rodzinnych pracowni o bogatych tradycjach rzemieślniczych, ale często to również młodzi rzemieślnicy, którzy wzbogacają Poznań tworząc unikalne dzieła i usługi.

To im poświęcona jest ta strona. Tutaj prezentujemy ich sylwetki, pasję i miłość do rzemiosła.

Poznańscy rzemieślnicy to projekt zainicjowany przez Fundację Made in Art, w którym pokazujemy rzemiosło przez serię reportaży filmowych, dokumentację fotograficzną oraz dźwiękową sporządzając swoisty album poznańskiego rzemiosła. Od 2023 roku rozpoczęliśmy realizację festiwalu, pod tym samym tytułem, zapraszając na otwarte spotkania, dyskusje, prezentacje, a także na spacery po otwartych pracowniach rzemieślniczych działających w mieście. 

Projekt tworzony jest we współpracy z Urzędem Miasta Poznania (Zaułkiem Rzemiosła) i Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Zamieszczone na stronie filmy powstają dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania.

ENG

The craft traditions of Poznań are an extraordinary space for building a narrative about the city, its origins and its identity. They are an expression of the intangible heritage of our city. From the beginning, Poznań craftsmen have impacted the city’s cultural landscape, the old merchant traditions and enriched its cultural fabric. Today, crafts and craftspeople contribute to the uniqueness of Poznań.

The singularity of their work is not only due to the craft they practise or to changing trends, but also to the unquenchable passion and commitment that defines them as people. The uniqueness of their personalities, their talent and their passion for the material they work with, as well as changing consumer habits, means that craftsmanship has become increasingly important again over recent years. It is becoming an important part of everyday life, where global trends are manifested in e.g. respect for handmade work as well as the use of eco-friendly materials and a local network of suppliers. The perception of craftsmanship is changing, as is the world we live in. Although new materials, tools, and technologies are being introduced that modify the work of craftsmen, we see that, despite challenges and adversity, Poznań craftsmen proudly pursue their passions and are committed to enriching the city.

Poznań artisans are a diverse community. Sometimes they are representatives of family-run workshops with extensive craftsmanship traditions, other times they represent disappearing professions. However, often they are also young craftsmen who enrich Poznań by creating unique works and services.

It is to them that this website is dedicated. Here we present their profiles, their passion and their love for craftsmanship.

Poznań Craftsmen is a project initiated by the Made in Art Foundation. We showcase crafts through a series of film reportages, photographic, audio and verbal documentation, creating a kind of album of Poznań-based crafts.

The project is carried out in cooperation with the City of Poznań (Crafts Corner) and the Poznań Heritage Centre. It received support from the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

The films featured on the website are produced thanks to a subsidy from the budget of the City of Poznań.interesującym 

RzemieślnicyGaleria


Organizator

Partnerzy

Partnerzy medialni